Stadgar

 

STADGAR TILL GUSUM ZIPPERS

§1 – Syfte och mål. Whiskyklubben är en sofistikerad klubb, som under trevliga former, träffar likasinnade med gemensamt intresse av att tillsammans prova och avnjuta välsmakande kvalitetswhisky. Klubben har som övergripande syfte och mål att öka vår kunskap och kännedom om Whiskyns underbara värld vad gäller ursprung, historia och tillverkning, lagring etc. och därigenom verka för goda dryckesvanor och förhöjd livskvalitet. Gemensamma whiskyprovningar och whisky resor är kritiska aktiviteter på agendan som syftar till att stödja övergripande målet. Ett lika primärt mål är naturligtvis att ha trevligt på våra möten och resor. Ambitionen är att prova all världens sorters kvalitetswhisky. Föreningen är religiöst och nykterhetspolitiskt obunden.

§2 – Namn.Whiskyklubbens officiella namn är GUSUM ZIPPERS

§3 – Verksamhet. GUSUM ZIPPERS skall driva sin verksamhet för sina medlemmar med klubbmöten, provningar, resor och andra evenemang som har en nära relation till whisky.

§4 – Medlemmar. Medlem som genom otillbörligt beteende skadar föreningen eller dess medlemmar, kan uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen. Före uteslutning skall styrelsen sammankalla till möte där berörda parter har tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning tas av styrelsen i samråd med övriga medlemmar. Utesluten medlem ska verbalt och skriftligt meddelas om beslutet.

En medlem kan när som helst begära utträde ur klubben.

Klubben har restriktioner kring antalet medlemmar som är maximerat till 35 st, inkl. eventuella hedersmedlemmar.

Hedersmedlem kan endast röstas in på ordinarie årsmöte. Namnförslag på valbar hedersmedlem ska vara styrelsen tillhanda 30 dagar innan årsmöte.

§5 – Medlems kriterium.Kriterium för medlemskap är att:

  • Vara minst 20 år
  • Vara seriös whiskyälskare.
  • Deltaga på klubbmöten på frekvent basis
  • Inneha ett gott humör och en positiv inställning till livets goda.
  • Betalt överenskomna avgifter till klubben
  • Godkänd av styrelsen.

 

§6 – Aktiviteter, klubbmöte.Klubbmöten hålls av och för klubbens medlemmar. Vid varje tillfälle då medlemmar träffas, för att diskutera whisky eller provsmaka whisky, så är detta ett klubbmöte.

Klubben träffas ca 4 gånger per år(inkl årsmöte) för provning av olika sorters whisky enligt förutbestämda teman. Möten utöver de konventionella klubbmötena kan förekomma, i synnerhet om speciellt inbjudna whisky kännare gästar.

Styrelse samt klubbmedlemmar bestämmer tillsammans hur olika aktiviteter kommer att se ut.

§7 – Styrelse. Styrelsen ska bestå av 3 personer fördelade på följande poster: Ordförande, Kassör, Sekreterare. Ordförande/Kassör väljs på 2 år, dock kan de inte väljas på samma årsmöte. Styrelsemedlemmar väljs på klubbens årsmöte

§8 – Räkenskapsår. Räkenskapsåret är från 1 jan. till 31 dec.

§9 – Ekonomi.Sittande styrelse ansvarar för klubbens ekonomi. Firmatecknare är sittande ordförande och kassör, var och en för sig.

§10 – Upplösning av klubben Klubben kan upplösas om beslut om detta tas på ordinarie årsmöte.

§11 – Ändring av Stadgar.Ändringar av dessa stadgar kan endast ske efter beslut på två på varandra följande klubbmöten.

Nu gällande stadgar intygas: